Beleid van Expressie

Het beleid van Expressie op de langere termijn is opgenomen in de meerjarenplanning. In oktober 2009 is deze voor het laatst herzien. Hieronder tref je de meerjarenplanning aan.


1. Doelstelling:

Toneelgroep Expressie brengt toneelstukken ten uitvoering voor algemeen publiek en/of doelgroepen, zoals kinderen, ouderen, beroeps – of belangengroepen.

 

2. De artistieke visie:

Toneelgroep Expressie streeft ernaar om een toneelvoorstelling een bijzondere belevenis te laten zijn voor het publiek, zowel wat de thematiek van het stuk betreft als het vertoonde spel.

Expressie wil bij de stukkeuze in de eerste plaats uitgaan van de artistieke en inhoudelijke wensen van de regisseur en de spelers. De geanticipeerde commerciële waarde van een stuk (dus of we verwachten de zaal ermee vol krijgen) is niet onbelangrijk, maar staat niet voorop bij de stukkeuze.

 

3. De samenstelling van de spelersgroep:

Er is een vaste spelersgroep. Indien nodig voor het tot stand brengen van een gewenste productie, kan de spelersgroep worden aangevuld met spelers van buiten. Deze spelers dienen lid te worden van Toneelgroep Expressie of lid te zijn van een zustervereniging.

Gestreefd wordt naar minimaal 6 en maximaal 10 spelende leden. Van het streven kan worden afgeweken als de praktijk daarom vraagt.

Bij 6 spelende leden of minder, initieert het bestuur ledenwervende activiteiten.

Bij 10 spelende leden of meer, geldt een spelersstop. Mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden als speler, kunnen dan op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra er een vacature komt voor een speler, worden de mensen op de wachtlijst uitgenodigd om 3 repetities bij te wonen en een auditie te doen.

Indien er geen spelersstop geldt, worden mensen die geïnteresseerd zijn om lid te worden, uitgenodigd om 3 repetities bij te wonen en een auditie te doen. Op basis hiervan beslissen de regisseur en het bestuur in samenspraak of de geïnteresseerde lid mag worden.

Factoren die een rol kunnen spelen bij de beslissing over het lidmaatschap zijn:
• inschatting van het huidige acteervermogen
• inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden als acteur/actrice
• eigen behoefte om zichzelf te ontwikkelen als acteur/actrice
• motivatie
• respect voor anderen en open communicatie
• variëteit in de spelersgroep (bijv. verdeling mannen/vrouwen, leeftijden, etc.)
• bereidheid organisatorische taken op zich te nemen.

4. Kwaliteit:

Bij het maken van theaterproducties streeft Toneelgroep Expressie naar kwaliteitverbetering. Dit komt tot uiting op verschillende gebieden, zoals de regiekwaliteit van de regisseur, het acteervermogen van de spelers, vormgeving, publiciteit, techniek, locatie, etc…

Toneelgroep Expressie organiseert voor haar spelende leden wekelijks repetitieavonden, waarop een productie wordt voorbereid en/of wordt gewerkt aan kwaliteitverbetering.

Op de repetitieavonden wordt bij voorkeur zowel aandacht besteed aan kwaliteitverbetering (bijvoorbeeld in de vorm van theateroefeningen) als aan de productie van een toneelstuk. Uitgangspunt is dat ieder aanwezig is om 19.45 uur.

Teksten worden thuis geleerd en er zijn huiswerkopdrachten.

Aan de verschillende lagen die toneelspelen kent dient aandacht besteed te worden, zoals daar zijn: tekst leren en de bedoeling daarvan, de actie en de subacties helder hebben, subtekst leren, herinneringen koppelen, bewust zijn van het eigen lijf, bewust zijn van de anderen, helemaal in het moment zijn.

De regisseur maakt een tijdsplanning m.b.t. de oefeningen/het huiswerk en het toneelstuk.

Halverwege en aan het eind van het jaar is er een evaluatiemoment (een evaluatie van de leden zelf en een beoordeling per speler door de regisseur).

Tijdens de repetitieavonden wordt gestreefd naar een prettige, veilige sfeer voor alle leden. Om deze reden wordt onderling respect en open communicatie nagestreefd.

 

5. De begeleiding:

Toneelgroep Expressie werkt bij voorkeur met een regisseur voor enkele jaren.

Toneelgroep Expressie streeft ernaar met een zo professioneel mogelijke regisseur te werken.

Naast de functie van regisseur moet bij voor een productie ook voorzien worden in de volgende functies:
• Technicus
• Vormgever
• Decorbouwer
• Grimeur
• Inspiciënt
• Productieleider
• Souffleur (bij repetities)
• Webdesigner
• Pr-medewerker
Werving voor de functies is zaak van uitvoering en wordt door bestuur gedaan.

Personen die bovenstaande functies op zich nemen, kunnen zowel leden, als bestuursleden, als externe personen zijn.

 

6. Repertoirekeuze:

Toneelgroep Expressie speelt vooral avondvullende stukken, eventueel aangevuld met eenakters.

Een toneelseizoen loopt in principe van september tot september. Het aantal producties per toneelseizoen kan variëren. Een beslissing hierover wordt genomen door het bestuur en de regisseur in samenspraak met de leden.

Toneelgroep Expressie kiest voor bestaande stukken of eigen producties op basis van eigen inbreng en/of improvisatie. Hierover wordt in overleg met bestuur en leden tijdens de ALV voorafgaand aan het nieuwe seizoen besloten.

De regisseur of een lid (leden) van de groep doet (doen) uiterlijk binnen een maand na aanvang van het seizoen een voorstel voor één of meerdere stukken. De beoordeling heeft aan de hand van een aantal criteria binnen de groep plaats, waarna de regisseur het bestuur adviseert welk stuk te kiezen. Het bestuur besluit conform het advies van de regisseur tenzij er zwaarwegende belangen zijn, dit niet te doen.

 

7. Faciliteiten:

Toneelgroep Expressie repeteert in Castricum. Bij uitzondering kunnen repetities elders plaatsvinden.

Bij de keuze voor een repetitieruimte maakt het bestuur een zorgvuldige afweging m.b.t. de prijs-kwaliteitverhouding. Wat betreft de prijs geldt: zo goedkoop mogelijk. Wat betreft de kwaliteit geldt: zoveel mogelijk ingericht op toneelrepetities (d.w.z. voldoende ruimte, weinig afleiding, geluidsdicht, niet gestoord worden, mogelijkheden voor het gebruiken van licht- en/of geluidsapparatuur, mogelijkheden voor het gebruiken van het decorstukken, etc.)

Toneelgroep Expressie beschikt bij voorkeur over twee repetitieruimtes in hetzelfde gebouw, om tegelijkertijd met verschillende activiteiten bezig te kunnen zijn.

Toneelgroep Expressie dient te beschikken over een opslagruimte voor licht- en geluidsapparatuur, decorstukken en andere attributen.

Indien decorbouw niet kan worden uitbesteed, dient Expressie te beschikken over een ruimte waar het decor kan worden gebouwd.

Daar waar mogelijk zal worden aangesloten bij de ontwikkelingen op het gebied van ruimtes binnen de gemeente Castricum.

 

8. Techniek:

Toneelgroep Expressie streeft naar het werken met zo professioneel mogelijke technische voorzieningen.

De groep heeft eigen technische voorzieningen op gebied van licht en geluid.

De eigen techniek kan incidenteel op repetities worden ingezet.

De eigen techniek kan bij uitvoeringen worden ingezet, indien de technische voorzieningen van de uitvoeringslocatie niet afdoende zijn.

 

9. Plaats(en) van uitvoering:

Plaats van uitvoering dient aan de volgende eisen te voldoen:
• Goed toneelzicht
• Goede akoestiek
• Binnen het budget vallend
• Toereikende technische voorzieningen (eventueel aangevuld met eigen techniek)

Daarnaast heeft de plaats van uitvoering bij voorkeur de volgende kenmerken:
• Sfeervol
• Horeca mogelijkheden
• Kleedkamer(s) aanwezig
• In Castricum
• Goed passend bij het stuk

 

10. Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden van bestuur:
• Leiding geven aan toneelgroep
• Productieleiding
• Kwaliteitsbewaking
• Begroting
• Beheer van de financiën
• Publiciteit en marketing

Taken en verantwoordelijkheden van regisseur:
• Advies Repertoirekeuze
• Artistiek plan
• Leiding tijdens repetities
• Regisseren
• Veiligheid bewaken tijdens repetities

Verantwoordelijkheid productieleider:
• productieplan
• actieplan
• draaiboek

Verantwoordelijkheden van leden:
• Aanwezigheid bij alle repetities, buitengewone omstandigheden en ziektes uitgezonderd.
• Afgesproken voorbereidingen treffen voor repetities (zoals teksten kennen).
• Respectvol gedrag.
• Actief werken aan de gewenste verhoging van het eigen acteerniveau (bijv. op het gebied van schakelen, in het moment zijn, fysiek, actie en subactie, tekstanalyse, herinneringen gebruiken, verbeelden, etc.).
• Van leden wordt verwacht dat zij, naast het spelen van een rol, in organisatorische zin (zie de functies onder 1.5) een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een productie. De grootte van die bijdrage kan variëren per lid, afhankelijk van wensen en mogelijkheden. De betrokkene die een functie op zich neemt, doet dit vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van iedere betrokkene wordt verwacht dat hij/zij voldoende energie in zijn/haar taak steekt om deze naar behoren te kunnen uitvoeren.

 

11. Financieel beleid:

De groep dient te beschikken over een financiële reserve van circa € 2.500,-

De hoogte van contributie, kaarten, speciale opvoeringen etc. wordt vastgesteld door het bestuur.

Per productie wordt een bedrag als aanvaardbaar risico vastgesteld, rekening houdend met de dan beschikbare reserve.

 

12. Externe contacten:

Toneelgroep Expressie onderhoudt contacten met de Gemeente Castricum, de media, zusterverenigingen, de Kunst en NVA, sponsoren, Anjerfonds etc.

Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk contacten goed te onderhouden, bijv. met het oog op eventuele samenwerking of publiciteit en marketing.

De verantwoordelijkheid voor de externe contacten ligt bij de pr-functionaris, tenzij anders afgesproken in het bestuur.

Website Toneelgroep Expressie:
• Informatiebron voor publiek.
• De webdesigner onderhoudt, met ondersteuning uit het bestuur, de website.
• De website dient leesbaar en actueel te zijn.

 

13. Interne communicatie:

De voorzitter communiceert namens het bestuur naar de spelers.

Voor interne communicatie zijn, naast overleg op repetities, het ledendeel van de website en e-mails de voornaamste communicatiemiddelen.